Service Curve Line

Privacy bij Qfact

Je privacy is beschermd

Bij Qfact hechten wij veel waarde aan uw privacy. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld waarin op eenvoudige en heldere wijze wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren en hoe we dat doen.

Qfact Privacyverklaring

Onze privacyverklaring bestaat uit zes onderdelen

Qfact ontwikkelt softwareoplossingen binnen de bouw- en infrasector. Afnemers van de Qfact software zijn veelal overheden, semi-overheden en bedrijven. De softwareoplossingen bestaan onder andere uit Prestatiedatabank (voor bedrijven), Better Performance (Better Performance-systematiek van CROW) en de groslijstsystematieken software voor aanbestedende diensten.

U kunt ons op elk gewenst moment een verzoek sturen waarin wij aan geven welke gegevens wij van u verwerken (recht op inzage). Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren (recht op rectificatie) of te verwijderen (recht op vergetelheid). Als u een gebruikersaccount heeft in onze software kunt u via het gebruikersaccount of acountbeheer zelf een aantal persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Als uw onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Uw ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer van Qfact.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Qfact
t.a.v. Privacy officer
Galvanistraat 123
6716 AE Ede

 

Of door per e-mail een bericht te sturen naar info@qfact.nl met als onderwerp: Privacyrechten

 

Telefonisch contact opnemen kan via de Helpdesk op +31 85 303 1460.

Voordat we uw verzoek in behandeling nemen, kunnen we u vragen om u te identificeren. In bepaalde gevallen mogen we uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren. We leggen u dan duidelijk uit waarom we dat doen.
Wij streven ernaar binnen 4 (vier) weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Heeft u ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Na het intrekken van uw toestemming verwijderen we uw gegevens. We kunnen hier mogelijk van afzien als we uw gegevens ook nodig hebben voor een ander doel, waarvoor geen toestemming vereist is. In dat geval bewaren we uw gegevens voor dat doel
 

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop Qfact uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen. Wij streven ernaar binnen 2 (twee) weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

 

U kunt uw schriftelijke opmerking of klacht sturen aan:
Qfact
t.a.v. Privacy officer
Galvanistraat 123
6716 AE Ede

 

Of door per e-mail een bericht te sturen naar info@qfact.nl met als onderwerp: Opmerking of klacht privacyverklaring


Telefonisch contact opnemen kan via de Helpdesk op +31 85 303 1460.

Qfact hecht groot belang aan de privacy van haar softwaregebruikers en draagt er zorg voor dat alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens waarover Qfact en de mogelijk door haar ingeschakelde sub-verwerkers beschikken en komen te beschikken door het gebruik van de software van Qfact, vertrouwelijk worden behandeld.
Softwaregebruikers kunnen opdrachtgevers van Qfact zijn of gebruikers die een account hebben in de clouddiensten van Qfact maar geen klant zijn bij Qfact. Dit kan bijvoorbeeld zijn ten behoeve van het inschrijven op groslijsten bij opdrachtgevers of het invullen van een prestatiemeting. Wij behandelen de persoonsgegevens van al onze softwaregebruikers met dezelfde zorg en toewijding, ongeacht of deze van klanten zijn of van niet-klanten.

Voor de uitvoering van haar missie – het ondersteunen van haar klanten met haar software voor prestatiemanagement, groslijst-systematiek en de dienstverlening hier omheen – verwerkt Qfact persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Qfact beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan Qfact heeft verstrekt, te weten:

 1. Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 2. Om met u een overeenkomst of handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Qfact verwerkt de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), Accountgegevens in applicatie, (zakelijk) e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Zolang u gebruikmaakt van een gebruikersaccount in onze applicatie, verwerken wij uw gegevens totdat u het account opzegt of verwijdert.
Als de overeenkomst of relatie eindigt, nemen wij contact met u op om uw wensen met betrekking tot overdragen, teruggave en wissen van (persoons)gegevens aan Qfact kenbaar te maken. Juridische documenten zoals overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten bewaren wij langer, namelijk minimaal 5 jaar.

Persoonsgegevens die Qfact van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 2. Om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/ uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
 3. Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en als dit aan de orde is, gezien de vorm van dienstverlening van Qfact, u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 4. Om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. Om onze reïntegratieverplichtingen na te komen waar het betreft werknemers;
 6. Om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 7. Om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.
         
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Qfact verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) Identiteitsbewijs, en BSN.

Qfact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd. Voor identificatiegegevens (NAW-gegevens) en contactgegevens is dit 5 jaar na beëindiging van de relatie of overeenkomst.
Voor fiscale gegevens zoals salaris- en loongegevens is dit 7 jaar na beëindiging van de relatie of overeenkomst.

Indien aan de orde gezien de vorm van dienstverlening van Qfact, kan zij uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers en leveranciers).
Daarnaast kan Qfact uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Qfact heeft met alle bedrijven die persoonsgegevens voor Qfact verwerkt een passende overeenkomst zoals een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Er worden geen persoonsgegevens van u verwerkt buiten de EER, ook niet door onze verwerkers en leveranciers.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Qfact voldoet aan de verplichten die op haar rusten overeenkomstig de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming). Qfact spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De gegevens worden dan ook beveiligd via diverse technieken, waaronder encryptie; toegangscodes; toegangscontrole en firewalls, om zo ongeautoriseerde toegang en verwerking te voorkomen. De gegevens worden bovendien niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt/verwerkt.
Ook is Qfact ISO 27001 gecertificeerd.

Werknemers van Qfact, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Qfact kan haar privacyverklaring aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacyverklaring is altijd via de Qfact website te raadplegen. Deze versie is opgesteld op 21 december 2023.


Door aanneming van deze privacyverklaring aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in deze privacyverklaring.